EMECO

EMECO

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG EMECO

Tầng 3 - C6 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội - Việt Nam

Tel : 35541350 Fax : 35.541349 Email : info@emeco.vn

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG EMECO

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐTKDV ngày 26/02/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường EMECO, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần tham khảo Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại EMECO, Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của SCIC tại EMECO trên website: www.scic.vn; www.emeco.vn; www.eves.com.vn)

Theo đó SCIC, EMECO và EVS sẽ thực hiện các công việc công bố thông tin liên quan đến việc đấu giá :

1. Công bố thông tin về việc đấu giá tại trụ sở chính: "Dang bao CBTT_EMECO_Dan tai VP" dán tại trụ sở chính

2.Thông tin về đợt đấu giá bao gồm các tài liệu như đã liệt kê tại file đính kèm mail này "Danh mục ho so cbtt dau gia_EMECO"

Vì các tài liệu này nặng vui lòng down 9 tài liệu này từ link sau: Tải tài liệu đính kèm