EMECO- Bảo dưỡng duy trì hoạt động hệ thống điều hoà không khí các cơ quan nhà nước như Phủ Chủ Tịch, Văn phòng Quốc Hội...

EMECO- Bảo dưỡng duy trì hoạt động hệ thống điều hoà không khí các cơ quan nhà nước như Phủ Chủ Tịch, Văn phòng Quốc Hội...

08:41 - 27/04/2021

EMECO- bảo dưỡng duy trì hoạt động hệ thống kỹ thuật ( Điều hoà không khí và thông gió, hệ thống bơm, điện, điện nhẹ ... ) các cơ quan như Phủ Chủ Tịch, Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Trung Ương Đảng, Đại Sứ Quán Liên Bang Nga..